Adatkezelési tájékoztat

Adatkezelő vállalkozás neve:

Arthros Plus Humán Ultrahang Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő)

 

 • Székhelye, egyéb elérhetősége:
 • adószáma: 13353528-1-41
 • cégjegyzék száma: 01 09 730953
 • nyilvántartást vezető szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • honlap: www.izuletimr.hu

 

 • Képviseli:
 • név: Esztergályos János Gyula
 • telefonszáma: 061 269 08 82

 

 

Mire vonatkozik jelen tájékoztató?

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Szolgáltató honlapjának látogatóit, illetve azon érintetteteket, akik a honlapon található elérhetőségeken Szolgáltatóval felveszik a kapcsolatot (a továbbiakban: érintett), e kapcsolatfelvétellel összefüggő személyes adatkezelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, melyről a honlapon történő közzététellel értesíti az érintetteket. A jelen tájékoztató a Szolgáltató honlapján folyamatosan elérhető.

 

Szolgáltató által nyújtott orvosi-, egészségügyi- és diagnosztikai szolgáltatásokkal összefüggő, valamint jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekre Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata irányadó.

 

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére irányuló szándék jelen honlapon megtalálható elérhetőségeken keresztül is jelezhető, időpontfoglalás útján.

 

Szolgáltató kapcsolatfelvétellel összefügésben kizárólag olyan adatkezelést végez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas; továbbá, kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Szolgáltató az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kapcsolattartás és – amennyiben felek között jogviszony jön létre – gazdasági tevékenyésge körébe tartozó szolgáltatásnyújtás céljából kezeli. E személyes adatok feldolgozása informatikai eszközökkel, az adatok tárolása papíralapon és számítógépes eszközön történhet.

 

 1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, időpont egyeztetés.

 

 

 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett által kezdeményezett, az árintett és a Szolgáltató közötti jogviszony létrejötte és teljesítése, GDPR 6.cikk (1) bek. b) pontja.

 

 • Az adatkezelés időtartama:
 • amennyiben az érintett és a Szolgáltató között jogviszony jön létre, e jogviszony fennállásáig;
 • amennyiben az érintett és a Szolgáltató között jogviszony jön létre, a számlázási adatok a számviteli jogszabályokban előírt határidőig;
 • amennyiben nem jön létre jogviszony érintett és Szolgáltató között, úgy ezen adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 • Az érintettek köre: a Szolgáltatóval kapcsolatfelvételt kezdeményező, időpontot foglaló személyek.

 

 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kapcsolattartásra szolgáló adatok hiányában nem kerülhet sor kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, ezáltal nem jöhet létre jogviszony, vagy a szolgáltatás nem- vagy nem teljes körűen lesz teljesíthető.
 • Adatokhoz hozzáférő személyek: a Szolgáltató munkatársai, részéről az egészségügyi szolgáltatásban közreműködő személyek (orvosok, ápolók), számlázási adatok kapcsán a Szolgáltató részére könyvelési szolgáltatást nyújtó partner.
 • Adattovábbítás: a kapcsolattartási adatokat Szolgáltató nem továbbítja harmadik fél részére. A számlázási adatok a Szolgáltató részére könyvelési szolgáltatást nyújtó partner részére kerülhetnek továbbításra.

 

 1. Elektronikus levélben esetlegesen közölt adatok, egészségügyi adatok

 

Szolgáltató minden, vele a fent írtak szerint kapcsolatot létesítő, időpontot foglaló érintettet nyomatékosan kér, hogy egészségügyi adatnak minősülő adatokat, információkat elektronikus levélben lehetőleg ne közöljenek. 

 

Szolgáltató jelen adatvédelmi tájékoztatóban is tájékoztatja az érintetteket, hogy „egészségügyi adat”-nak minősül: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

Amennyiben az érintett a honlapon feltüntetett elérhetőségen, a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során e-mailben egészségügyi vonatkozású adatot ír le, ismertet, úgy Szolgáltató a következők szerint jár el:

 

– Amennyiben az érintett a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást nem veszi igénybe, illetve, ha az érintett és a Szolgáltató között nem jön létre jogviszony (különösen: az érintett nem jelenik meg az előzetesen egyeztetett időpontban a Szolgáltató rendelőjében), a Szolgáltató az előbbiek szerint megküldött egészségügyi adatokat haladéktalanul törli.

 

– Amennyiben az érintett a Szolgáltató által nyújtott orvosi-, egészségügyi-, vagy diagnosztikai szolgáltatást igénybe veszi, úgy Szolgáltató a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére irányadó jogszabályok szerint kezeli, saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően.

 

 1. Szolgáltató a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése (ezáltal az egészségügyi adatok kezelése) során ezen adatkategóriákra irányadó speciális és szigorú szabályok szerint jár el, tekintettel különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény előírásaira, továbbá saját Adatkezelési Szabályzatára.

 

 

 • III. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
 • 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle elvárhatót megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

 

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg: 

 

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • Tiltakozáshoz való jog

 

Szolgáltató a (GDPR) rendelet értelmében az alábbiakban nyújt bővebb tájékoztatást az érintett jogairól, arról, hogy az érintett milyen esetekben kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Szolgáltató a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 • 1.1. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

Ilyen információk különösen:

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 • 1.2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • 1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A jelen pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés különösen az alábbiakhoz szükséges: véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • 1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • 1.5. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   1. 1.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy közhatalmi adatkezelés vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 • 2. Bírósági és hatósági jogérvényesítés

 

Az érintett az Infotv. alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti.

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

Az érintett panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

 • név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
 • honlap: http://naih.hu 
 • telefon: +36 (1) 391-1400 
 • fax: +36 (1) 391-1410 
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 • 3. Kártérítéshez való jog és a felelősség

 

Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a rendeletet sértő adatkezelés okozott.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A kártérítéshez való jog érvényesítését az illetékes bíróság előtt kell megindítani.

 

 • IV. Az adatkezelés biztonsága

 

 

Szolgáltató a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szolgáltató minden tőle elvárhatót elkövet a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működése, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentessége érdekében.

Szolgáltató az adatokat a szerverein, titkosítva, jelszóval védve tárolja. Az érintettek belépéskor titkosított adatcsatornán kommunikálnak a szerverrel. A szerverek a Magyar Hosting Kft.. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) szervertermében foglalnak helyet. A szolgáltatás része többek között a tartalékolt áramellátás megszakítókkal együtt, légkondicionált környezet, elektromos tápellátás, szünetmentes tápegység, hibaelhárítási szolgáltatás, csatlakozás az internethez.

Papíralapú adattárolás a Szolgáltató székhelyén, kizárólag megfelelően zárható helyiségben, illetve fiókban, szekrényben történik oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető.

 

 • Adatvédelmi incidens:

 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Szolgáltató a rendelet 33. cikk (5) bekezdés értelmében nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

 • V. Alapfogalmak

 

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 • VI. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem nevesített adatkezelésekről Szolgáltató az adatkezelés megkezdését megelőzően nyújt tájékoztatást.

A jelen tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Infotv.); 
 • az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.) 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

 

Hatályos: 2018.05.26.